Home

IB442  Global Entrepreneurship Section 6321

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

IB442 Global Entrepreneurship 3 (3 – 0 – 6)

พื้นความรู้: IB 321

คำอธิบายวิชา
ศึกษาถึงวิธีการสร้างและพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ก้าวสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเน้นเรื่องการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของตัวเอง พร้อมกับศึกษาแง่มุมและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจระดับโลก และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับโลก 


โปรดทราบ
Site นี้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชา IB442 Global Entrepreneurship Section 6321
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันเวลาเรียน:  TH 1700-1930
อาจารย์ผู้สอน: มนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย 
Email address: